นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

               ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการสู่แพลตฟอร์ม Story Bowl ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท สตอรี่ โบวล์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเราเป็นอย่างมาก

               นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทำการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. คำนิยาม

               กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือฉบับอื่นที่อาจมีการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

               ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมข้อมูลของนิติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ

               ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ทั้งนี้ กฎหมายให้การคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดา

2. เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเมื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่าง ๆ กับเรา
 • เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา
 • เมื่อคุณสมัครใจในการทำแบบสอบถาม ( Survey ) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเรากับคุณ
 • เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณได้อนุญาต โดยผ่านอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่แพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

               เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งทางเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น

3. ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราเก็บรวบรวมจากคุณ

 • ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ(สำหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย)หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผยแชร์ให้แก่เรา
 • ข้อมูลทางการเงิน อาทิ เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต เลขบัตรเดบิต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว อาทิ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ เลขที่อยู่ไอพี รหัสอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จากการใช้บนแพลตฟอร์มของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม อาทิ พฤติกรรมการสมัครสมาชิก ข้อมูลจากการสอบถาม พฤติกรรมการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารจากเรา รูปแบบการติดต่อสื่อสารกับเรา และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เราปรับปรุงบริการให้ตรงความต้องการของคุณ
 • ข้อมูลการใช้งาน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลการทำธุรกรรมกับเรา ข้อมูลการใช้งานเครื่องมือของเรา ตลอดจน ข้อมูลการใช้งานอื่นใด
 • เราไม่มีนโยบายในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้แจ้งว่า อายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ  เว้นเสียแต่จะได้รับความยินยอมจากจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น 

4.วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ

 • เพื่อจัดการ ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของเรา
 • เพื่อเข้าทำสัญญา หรือ ปฏิบัติตามสัญญาที่เราจะต้องสนับสนุนในการเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณในแพลตฟอร์มของเรา อาทิ การเรียนคอร์สต่าง ๆ  การใช้เครื่องมือ การเข้าถึงข้อมูล การซื้อการขาย  การประกวดแข่งขัน การเก็บสะสม การตอบคำถามที่คุณสงสัย หรือ การบริการอื่น ๆ ที่เราจะจัดให้คุณ
 • เพื่อการบริหารข้อมูลสมาชิกให้คุณสะดวกมากขึ้น อาทิ การเก็บสะสมคะแนน การเก็บสะสมของรางวัล การร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจน การซื้อขายแลกเปลี่ยน คะแนน เงิน และ สินค้าต่าง ๆ
 • เพื่อการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล  ให้เราตรวจสอบและดูแลความสัมพันธ์กับท่านได้ง่ายขึ้น
 • เพื่อจัดเตรียมข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณต้องการเปิดเผยให้ง่ายขึ้น อาทิ การแบ่งปันผลงานของคุณ การร่วมส่งผลงานประกวด การเชิญชวนผู้อื่นมาร่วมพัฒนาผลงานของคุณ การเปิดเผยผลการเรียนรู้บางอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งทั้งนี้ต้องเป็นความสมัครใจที่คุณได้ กดโพสต์ หรือ กดแชร์ ข้อมูลดังกล่าวเอง
 • เพื่อยืนยันตัวตนของคุณในกรณีที่คุณโพสต์ความเห็น หรือ เมื่อมีผู้อื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือตอบโพสต์ของคุณ
 • เพื่อปรับปรุงและยกระดับการบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้น

5. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

               บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้โดยบุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

               เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควร เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

7. การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

               เรา  อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆในบางคราวเพื่อช่วยให้เราสามารถเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ และ/หรือทำให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้า “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บ เพจต่างๆที่คุณเข้าชมด้วย ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอโฆษณาบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเราแพลตฟอร์ม

               คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการได้อย่างเต็มที่

               โปรดทราบว่าการใช้คุกกี้นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งอาจลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

8. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับ เรา ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอม หรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ โดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้  เรา รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

               ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิร้องขอตามกฎหมายดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัทฯ

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

                    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right of Rectification)

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือ ตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

               เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

               9. ขอบเขตความรับผิดชอบ

               เราพยายามนำมาตรฐานความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการรักษาข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ในเครือข่ายที่เราเชื่อว่าปลอดภัย และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเข้าถึงด้วยพนักงานที่จำกัด ซึ่ง     มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เราได้เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ของพาร์ทเนอร์ภายนอกที่เชื่อว่ามีความปลอดภัย         และทีมดูแลเว็บไซต์ ภายนอกที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งเว็บไซต์อย่างดี แต่เราไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้  ดังนั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบในปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เราจึงขอให้คุณใช้งานบริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตัวคุณเองและเรายืนยันได้ว่า เราจะทำหน้าที่ในการปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลต่างๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างดีที่สุดพร้อมจะให้ความร่วมมือกับคุณเต็มที่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งยินดีรับฟังทุกๆ ความคิดเห็นที่คุณจะส่งเข้ามา

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

               บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งของบริษัทด้วย

11. ติดต่อเรา

               หากมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้ บริษัท สตอรี่ โบวล์ จำกัด ที่อยู่ 30 ซอยลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  เบอร์โทรศัพท์ 0949675154  Email : admin@storybowl.co